Visclub

De Liemers

Algemene Plaatselijke Verordening

Apv Gemeente Zevenaar


Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen


Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan:
Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

  1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
  2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.
  3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
    a. De bescherming van natuur en landschap;
    b. De bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

  1. Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod vanartikel 4:18, eerste lid niet geldt.
  2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.